Witamy Państwa na stronach tematycznego portalu, poświęconego problematyce zamówień publicznych i administrowanego przez Urząd Zamówień Publicznych.


3 luty 2010 r.
Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp).

Uprzejmie przypominamy, że dnia 1 marca 2010 r. upływa termin na przekazanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach  w roku 2009.
Więcej informacji na temat rocznych sprawozdań można znaleźć poniżej, w komunikacie z dnia 2 stycznia 2010 r.
 


29 stycznia 2010 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 29 stycznia 2010 r. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nowego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, na portalu UZP zostały zamieszczone zmodyfikowane formularze ogłoszeń. Wprowadza się nowy wzór ogłoszenia tj. „Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy”. Możliwość publikacji tego rodzaju ogłoszenia będzie zachodzić w odniesieniu do trybów, które nie są wszczynane publikacją ogłoszenia o zamówieniu, czyli negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ma charakter fakultatywny i jego zamieszczenie jest pozostawione decyzji zamawiającego.
W systemie dostępne są następujące formularze, stanowiące załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U nr 12, poz. 69 z dnia 28 stycznia 2010 r.):
 1. ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1;
 2. uproszczone ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów - załącznik nr 2;
 3. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - załącznik nr 3;
 4. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - załącznik nr 4;
 5. ogłoszenie o konkursie - załącznik nr 5;
 6. ogłoszenie o wynikach konkursu - załącznik nr 6;
 7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - załącznik nr 7;
 8. ogłoszenie o koncesji na usługi - stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 13 marca 2009 r.)
Obowiązek zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych zachodzi w przypadku zamówień oraz konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Zamawiający samodzielnie zamieszczają ogłoszenia w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).
Zamieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej poprzez interaktywne formularze znajdujące się na stronach portalu UZP.


Inne formy publikacji ogłoszeń nie są akceptowane.


W celu zamieszczenia ogłoszenia w BZP należy:
1. zalogować się na portalu UZP (wykorzystując hasło-portal i login-portal). Użytkownicy nieposiadający tych danych muszą dokonać samodzielnej rejestracji na portalu UZP - ( zakładka Rejestracja Wykonawców lub Zamawiających)
Wszystkie dotychczas przyznane loginy-portal i hasła-portal zachowują swoją ważność.
2. posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres:
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Wszystkie dotychczas przyznane loginy-BZP i hasła-BZP zachowują swoją ważność.
 
 
Kolejne kroki:
1. Zamawiający loguje się na portalu UZP, a następnie uzupełnia swoje dane o otrzymane login-BZP i hasło-BZP w zakładce Konto użytkownika -> Zmiana danych. Raz wpisane dane zostaną zapamiętane przez system informatyczny. Po kolejnym zalogowaniu się na portalu zamawiający będzie mógł bezpośrednio przejść do zamieszczania ogłoszeń w BZP.
2. Zamawiający wybiera zakładkę z menu po lewej stronie ekranu „Publikacja ogłoszeń BZP”.
3. Należy zapoznać się z informacjami, które wyświetlą się po wybraniu zakładki Publikacja ogłoszeń w BZP, a następnie połączyć się z systemem UZP za pomocą przycisku „Połącz z UZP” (login- BZP i hasło-BZP zostaną automatycznie wyświetlone).
4. Zamawiający uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy, które wybiera z rozwijanej listy „Wybierz rodzaj ogłoszenia”.
5. Po wybraniu rodzaju ogłoszenia zamawiający przystępuje do wypełniania formularza poprzez naciśnięcie przycisku „Nowe ogłoszenie”. Wypełnione ogłoszenie przesyła się do systemu UZP za pomocą przycisku „Publikacja ogłoszenia”.
6. Na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie loginu-BZP i hasła-BZP do zamieszczania ogłoszeń, zostanie wysłane powiadomienie z numerem zamieszczonego ogłoszenia i załączoną jego treścią. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia można również uzyskać po zalogowaniu się do BZP (połącz z UZP) wchodząc w zakładkę „Moje ogłoszenia” a następnie przycisk „Potwierdzenie”

 
Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie ogłoszenia poprzez wciśniecie przycisku „przerwanie sesji”. Takie ogłoszenie przechowywane jest w systemie przez 15 dni od ostatniej modyfikacji. Aby kontynuować wprowadzanie ogłoszenia należy wybrać przycisk „powrót do przerwanej sesji”.

 
Uwaga!
W razie jakichkolwiek trudności z logowaniem na portalu, dla Państwa wygody uruchomiliśmy alternatywny sposób logowania w celu zamieszczenia ogłoszeń w BZP. Zamawiający powinien:
 1. wejść w zakładkę „Biuletyn Zamówień Publicznych – wyszukiwanie” (główne menu portalu po lewej stronie)
 2. wybrać dowolną wyszukiwarkę
 3. wybrać opcję „loguj”
 4. wpisać login i hasło BZP
 5. wybrać opcję „nowe ogłoszenie”.


2 stycznia 2010 r.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp).

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 175, poz. 1226), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Aby przekazać sprawozdanie trzeba mieć takie same uprawnienia jak do przesyłania ogłoszeń do BZP, a więc należy:

1. Zalogować się na portalu UZP (wykorzystując hasło-portal i login-portal).

Użytkownicy nieposiadający tych danych muszą dokonać samodzielnej rejestracji na portalu UZP - (zakładka Rejestracja Wykonawców lub Zamawiających)
Wszystkie dotychczas przyznane loginy-portal i hasła-portal zachowują swoją ważność.

2. Posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy, po wypełnieniu i podpisaniu, przekazać pocztą albo faksem na adres:

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

lub na nr faksu: 022 458-77-00

Wszystkie dotychczas przyznane loginy-BZP i hasła-BZP zachowują swoją ważność.

Kolejne kroki:

1. Zamawiający loguje się na portalu UZP, a następnie uzupełnia swoje dane o otrzymane login-BZP i hasło-BZP w zakładce Konto użytkownika -> Zmiana danych.

Raz wpisane dane zostaną zapamiętane przez system informatyczny. Po kolejnym zalogowaniu się na portalu zamawiający będzie mógł bezpośrednio przejść do przesyłania rocznego sprawozdania.

2. Zamawiający wybiera zakładkę z menu po lewej stronie ekranu Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp).

3. Należy zapoznać się z informacjami, które wyświetlą się po wybraniu zakładki Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp), a następnie połączyć się z systemem UZP za pomocą przycisku „Połącz z UZP” (login-BZP i hasło-BZP zostaną automatycznie wyświetlone).

4. Wybierając link „Roczne sprawozdania” zamawiający uzyskuje dostęp do systemu do przesyłania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach - pytania i odpowiedzi. 

Kontakt z administratorem Portalu: portal@uzp.gov.pl
Kontakt z Biuletynem Zamówień Publicznych: tel. (022) 458 77 06, fax (022) 458 77 00


Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych   |    ostatnia modyfikacja: 2010/02/03 15:53