FORUM DYSKUSYJNE

Szanowni Państwo,
od dnia 23.09.2010 r. nastąpi odsłona nowego Forum dyskusyjnego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż z przyczyn technicznych nie ma możliwości automatycznego przeniesienia danych z obecnego Forum a wszelkie niezakończone, pozostające bez wyczerpujących odpowiedzi wątki należy założyć na nowo.
Obecna wersja Forum będzie dostępna jako archiwalna.
Osoby zarejestrowane na Forum powinny otrzymać systemową wiadomość e-mail z danymi do pierwszego logowania.


Oczywista omyłka pisarska
Przez: Krokodyl
Tematy: 11
Od: brak
Dodane: 13/02/2007 - 11:12

W wykazie wykonanych usług omyłkowo zaznaczyłem gwiazdką dwie (realizowane dla jednego zamawiającego) z wymienionych pośród innych usług. Pod tabelą podałem wyjaśnienie, iż * oznacza wykonanie danego zakresu usługi, wymaganego przez Zamawiającego. Zamawiający zwrócił się do tamtego Zamawiającego (tego od *) dla którego realizowałem zamówienie o potwierdzenie, że taki zakres usługi realizowałem. W piśmie Zamawiający (od *) wyjaśnił, że realizowałem usługę, ale tego wymaganego zakresu usługi nie świadczyłem, nie ma o tym też ani słowa w referencjach, które załączyłem do oferty. Teraz zamiawiający, któremu złożyłem ofertę poprosił o wyjaśnienie niejasności. Czy jeżeli napiszę, iż znak * znalazł się omyłkowo przy tym zamawiającym może to zostać uznane za oczywistą omyłkę pisarską? Wymagany zares usługi został zrealizowany też u innych Zamawiających (tu * wstawiłem prawidłowo), więc warunek został spełniony. Proszę o pomoc, jak wybrnąć z takiej sytuacji???
Przez: UGZUKOWO
Tematy: 662
Od: brak
Dodane: 13/02/2007 - 16:37

Jeżeli zamawiający wymagał aby wykonawca wykazał, iż dla potwierdzenia doświadczenia zawodowego wystarczy jedna usługa danego rodzaju, a wykonawca wskazał dwie usługi przy tym jedna nie spełniająca wymagań zamawiającego (tak na marginesie po co wykonawca ją wykazywał?) to nie będzie podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania (w oparciu o tą przesłankę). Stąd lepiej się przyznać,że popełniło się błąd w wykazie zrealizowanych usług (poprzez wstawienie tej nieszczęsnej gwiazdki) i wówczas może to być potraktowane jako omyłka pisarska. Powodzenia
Przez: Andrew
Tematy: 114
Od: brak
Dodane: 13/02/2007 - 19:46

Kolego
Koleżanka z "ugzukowo" ma rację.
Ale Zamawiający nie miał prawa zwrócić się (a zrobił nawet to pisemnie i jest ślad w dokumentacji) do tego Zleceniodawcy, któremu wykonywałeś usługę i wymieniłeś w tabeli - On nie jest stroną w postępowaniu (zobacz definicje w ustawie). Teraz masz prawo do słusznego protestu - poczekaj na rozstrzygnięcie postępowania. Jak mnie pamięć nie myli, był podobny wyrok przed ZA - tam było "fajne" uzasadnienie.
z pozdrowieniami
AndrewWink
Przez: dariusz11
Tematy: 154
Od: brak
Dodane: 14/02/2007 - 09:31

Do Andrew
Nie do końca zgadzam się z opinią dotyczącą zakazu zwracania się Zamawiającego, do innych podmiotów w celu potwierdzenia zgodności treści w dokumentach zawartych w ofercie danego Wykonawcy.
Uważam, że jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podstawy, to jest zobowiązany do wyjaśnienia takich spraw. Przykładem mogą być poprawiane daty w zaświadczeniach (lub ich kopiach) z ZUS lub US. Urzędy te nie są stroną w postępowaniu, a w przypadkach takich podejrzanych dokumentów, należy się do nich zwrócić o wyjaśnienia.
Podstawą prawną do takich działań jest np. Art. 7 ust. 1 Pzp, dotyczący zachowania uczciwej konkurencji.
Pozdrawiam: dariusz11
Przez: Krokodyl
Tematy: 11
Od: brak
Dodane: 14/02/2007 - 10:04

A jeżeli za każdą usługę z gwiazdką powyżej 1 otrzymuje się punkty? Przetarg prowadzony jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
UGZUKOWO - czy taka pomyłka napewno zostanie sklasyfikowana jako omyłka pisarska? Jeżeli nie to moja oferta zostanie odrzucona. Pismo od innego Zamawiającego nie potwierdza wykonania przeze mnie usługi (w rzeczywistości nie miała ona miejsca), a tym samym oferta może być uznana jako oświadczanie nieprawdy.
Przez: UGZUKOWO
Tematy: 662
Od: brak
Dodane: 14/02/2007 - 14:20

Niestety - tam gdzie wykonawcy są oceniani (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) i ustala się tzw. ranking wykonawców, taka pomyłka z "gwiazdką" może zostać potraktowana przez zamawiającego zupełnie inaczej. Zamawiający może ją potraktować jako chęć uzyskania przez wykonawcę lepszej oceny i miejsca w rankingu (oświadczenie nieprawdy i mamy do czynienia z KK art. 297) ewentualnie zamawiający może być łagodniejszy w swojej ocenie - przyjmie wyjaśnienia wykonawcy, ale ostatecznie wykonawca uzyska np. mniejszą ilość punktów (oczywiście pod warunkiem, że spełnia wszystkie minimalne wymogi określone przez Zamawiającego). W takiej sytuacji niższa ocena może spowodować, że wykonawca nie będzie zaproszony do złożenia oferty wstępnej i zostanie potraktowany jako wykluczony z postępowania.
Przez: Andrew
Tematy: 114
Od: brak
Dodane: 14/02/2007 - 21:10

dariusz 11
Na art. 7 ust.1 zawsze możesz się powołać - jet to uniwersalny art., na który zawsze powołują się Protestujący. Spójrz lepiej na treść § 4 ust. 2 Rozporządzenia PRM w sprawie dokumentów z 19 maja 2006r.
Krokodyl
Jakie masz kryteria oceny ofert w tym postępowaniu? Z tego co napisałeś warunek udziału w postępowaniu spełniłeś - masz 1 wykonaną usługę. Zobacz na treść art. 91 ust. 3 - kryteria oceny nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy - czyli Ciebie - a takie kryterium (wg tego co piszesz) zastosował Zamawiający.
Tak zawarta umowa będzie nieważna na podstawie art. 146 ust1 pkt 6
z pozdrowieniami
AndrewWink
Przez: UGZUKOWO
Tematy: 662
Od: brak
Dodane: 14/02/2007 - 23:56

Andrew - Krokodyl napisał,że to postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Jest to tryb gdzie w pierwszej fazie ocenia się wykonawcę i ustala się ranking wykonawców. Do złożenia oferty wstępnej zaprasza się wykonawców. którzy najlepiej spełniają warunki udziału w postępowaniu i w liczbie nie większej niż podano w ogłoszeniu. Tutaj może być sytuacja kiedy wykonawca mimo spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie zostanie zaproszony do złożenia oferty. Na tym etapie postępowania nie ma jeszcze ofert a więc nie ma ich oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Przez: Krokodyl
Tematy: 11
Od: brak
Dodane: 15/02/2007 - 09:14

Andrew, jak najbardziej podzielam opinię UGZUKOWO. Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jesteśmy na etapie oceny ofert (dokumentów formalnych). Od oceny ofert zależy to czy zostanę zaproszony do dalszego etapu postępowania, więc narazie kryteria oceny ofert nie grają większego znaczenia.
Pytanie brzmi w jaki sposób wybrnąć z całej sytuacji z twarzą tak aby moja oferta została zakwalifikowana do dalszego etapu i abym nie został posądzony za oświadczanie nieprawdy.
Pozdawiam
Przez: dariusz11
Tematy: 154
Od: brak
Dodane: 15/02/2007 - 09:54

Do Andrew
1. § 4 ust. 2 Rozporządzenia PRM w sprawie dokumentów z 19 maja 2006 r.
dotyczy tylko i wyłącznie relacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W żaden sposób nie wyklucza to uprawnienia Zamawiającego do innych możliwości wyjaśniania wątpliwości podczas badania i oceny ofert. A w szczególności uprawnienia do zwracania się do innych podmiotów uprawnionych do udzielania wyjaśnień lub na które powołuje się Wykonawca. W podanym moim przykładzie (ZUS lub US)uważam, że Zamawiający powinien zwrócić się do tych organów, oczywiście po wyczerpaniu możliwości o których mowa w cyt. Rozporządzeniu, jeżeli te czynności nie wyjaśniły wcześniejszych wątpliwości Zamawiającego.
2. Tryb "negocjacji z ogłoszeniem" dopuszcza możliwość oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o kryteria bardziej rozszerzone tzn. nie tylko "spełnia" albo "nie spełnia". Proszę zobaczyć Art. 57 ust. 1 i 3 Pzp.
Pozdrawiam: dariusz11
Przez: dariusz11
Tematy: 154
Od: brak
Dodane: 15/02/2007 - 10:30

Do Krokodyl
W tej sytuacji nie znając szczegółów dot. opisu warunków udziału w postępowaniu bardzo trudno jest coś skutecznie doradzić.
Napewno odpisałbym Zamawiającemu o okolicznościach powstania błędu. Uzasadniał bym to np. skomplikowanym opisem warunków udziału w postępowaniu lub/co było skutkiem, omyłkowego postawienia jednego znaku w niewłaściwym miejscu. Jednocześnie trzeba zaznaczyć i oświadczyć, że powyższa sytuacja nie miała na celu wprowadzenia w błąd Zamawiającego, jako obrona przed zarzutem poświadczenia nieprawdy.
Prawdopodobnie Zamawiający może nie zakwalifikować Twojej pomyłki, jako "oczywistej omyłki pisarskiej", (zgodnie z Art. 87 ust.2 Pzp.) z powodu braku znamion jednoznaczności, czego dowodem jest jego pismo o wyjaśnienia. Jednocześnie nie wyklucza to, dalszego Twojego udziału w postępowaniu.
Pozdrawiam: dariusz11
Przez: Krokodyl
Tematy: 11
Od: brak
Dodane: 15/02/2007 - 15:19

dariusz11
pismo od firmy poświadcza, że nie wykonałem wymagenej usługi z *, ja też w swoim wyjaśnieniu złoze oświadczenie, iż takiej usługi nie wykonałem. W związku z tym będzie to jednoznaczne, że w formularzu wystąpiła niezamierzona omyłka
Przez: PiotrR
Tematy: 484
Od: brak
Dodane: 15/02/2007 - 15:20

Krokodyl
Wskaż adres, pod którym jest ogłoszenie - tak aby można było zapoznać się z jego treścią. Wielokrotnie na tym forum stwierdzano:
"aby ktoś mógł wyrazić swoją opinię (zająć stanowisko) muszą być możliwie precyzyjnie podane okoliczności faktyczne konkretnej sprawy".

Przecież ta konkretna gwiazdka wcale nie musi mieć wpływu na wynik prowadzonego postępowania (bo gdyby miała to oczywiście wykonawca obligatoryjnie zostaje wykluczony z postępowania zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 PZP).
Innymi słowy, gdy wykonawca łapie się w rankingu wykonawców zaproszonych do dalaszego udziału w postępowaniu bez uwzględnienia kwestionowanej przez zamawiającego pozycji - to nie zachodzą okoliczności (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 PZP, które mogłby doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z powodu zaznaczenia przez wykonawcę kwestionowanej pozycji - bo sporna pozycja nie wpływa na wynik postępowania.
Gdyby przyjmować inaczej to w sytuacji przetargu nieograniczonego wykazując 1000 pozycji spełniających warunki zamawiającego na 5 sztuk wymaganych przez zamawiającego oraz jednej pozycji tak jak opisuje to KROKODYL, to
czy zamawiający wykluczyłby wykonawcę? Czy po sprawdzeniu, że spełnia warunek dalej już nie bada poszczególnych pozycji wykazu wykonawcy - tak chyba robi zankomita większość zamawiających (jeżeli nie wszyscy).
Na marginesie powiem, że takie "skrupulatne" weryfikowanie wyłącznie "wybranego" wykonawcy chyba nie bierze się tak samomo z siebie - uważam , że może tu chodzić o jakiś podtekst (jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to ...).
Osobiście bym był bardzo ostrożny w takich okolicznościach - pamiętajmy o odesłaniu PZP do KC, a tam art. 6 stwierdza:
"Ciążar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne"

Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
PiotrR.
Przez: Krokodyl
Tematy: 11
Od: brak
Dodane: 15/02/2007 - 15:44

PiotrR,

każda z usług (oznaczonych tą nieszczęsną *) powyżej 1 są punktowane w celu ograniczenia wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. I jeszcze jeden aspekt sprawy. Wykonawców, którzy złożyli oferty jest 4, przy czym przewidywaną liczbą minimalną było 5 (zgodnie z progami ustawowymi)

W wykazie wykonanych usług zaznaczyłem * też inną usługę (w referencjach nie było ani słowa o zakresie usługi z *). Zamawiający zwrócił się też do tej firmy z prośbą o potwierdzenie wykonania tej usługi.
Czy jeżeli nie złoze wyjaśnień, lub złoze oświadczenie, iż była to omyłka pisarska mam szansę aby zostać zaproszonym do dalszego etapu postępowania. Jakie mogą być wersje???
Dzięki ogromne za pomoc.
Przez: UGZUKOWO
Tematy: 662
Od: brak
Dodane: 15/02/2007 - 17:38

Krokodyl, ustalmy parę spraw:
1) czy wykazałeś choćby jedno zamówienie spełniające wymogi określone w ogłoszeniu zamawiającego i dołaczyłeś do tego dokument potwierdzający, że zostało ono zrealizowane z należytą starannością (bo rozumię z tego co napisałeś na samym początku, że wymogiem było wykazanie się przez wykonawcę jednym zamówieniem o podobnym charakterze do przedmiotu obecnego zamówienia),
2)za każde następne zamówienie były dodatkowe punkty,
3)czy spełniasz wszystkie pozostałe wymogi podane przez zamawiajacego?

Jeżeli spełniasz minimalne wymogi zamawiającego, to nie ma znaczenia, czy znajdziesz się na początku czy na końcu rankingu bo zamawiający ma obowiązek zaprosić do dalszego udziału w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy spełniają wymogi jeżeli ich liczba jest mniejsza niż podana w ogłoszeniu.
Pozostaje jedynie kwestia owej nieszczęsnej "gwiazdki" - i tutaj zamawiający ma dwie możliwości - zobacz mój wcześniejszy wpis z 14.02.
Ja, gdybym była na miejscu zamawiającego, przyjęłabym wyjaśnienia i przyznanie się do "winy" przez wykonawcę oraz potraktowała sprawę jako oczywistą omyłkę pisarską. Większa konkurencja wykonawców, tym lepiej! - niech wygra (złoży korzystniejszą ofertę) lepszy! Powodzenia
Przez: Andrew
Tematy: 114
Od: brak
Dodane: 15/02/2007 - 19:13

UGZUKOWO - nie doczytałem, że to jest w trybie neg. z ogłoszeniem.
Ale nasz krokodyl sam sobie dołki kopie. Napisał powyżej na portalu, że poświadczył nieprawdę, co winno być karane na podstawie art. 297 § 1 kk.
Zamawiający zebrał przecież jakiś dowód, a wystarczy, że się dowie i wydrukuje nasze rozważania.
Mój niepokój budzi fakt, że Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie treści złożonej oferty do innego Zamawiającego, któremu krokodylek świadczył usługę. W komentarzu UZP z 2006r do ustawy pzp na str. 109 w pkt 4 jest zapis, że Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Nie ma mowy o innych osobach. Uważam, że tutaj krokodylek - jak go wykluczą / odrzucą będzie miał pole do popisu.
z pozdrowieniami
Andrew
Wink

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych